Kdo jsou trans* lidé

K pochopení rozdílu mezi termíny “transgender” a “transsexuál” je potřeba si vysvětlit rozdíly mezi pohlavím a genderem.

Genderem rozumíme osobní identitu člověka, která je založena na jeho roli ve společnosti v vztahu k ženskosti a mužskosti. Pohlaví je biologická kategorie založená na primárních či sekundárních pohlavní znacích nebo chromozomech.

Transgender (zkráceně trans) osoba je taková osoba, jejíž současný gender se neztotožňuje s tím, který jí byl určen po narození. Patří sem například ženy, které byly po narození prohlášeny za muže, nicméně v průběhu života si uvědomily, že muži nejsou.

Můžeme se setkat i s termínem “transsexuál”, od kterého se ovšem upouští, jelikož odkazuje na změnu pohlaví (o kterou ne každá trans osoba stojí) nebo na sexuální orientaci, ačkoliv transgender identita s ní nemá nic společného (trans lidé mohou mít jakoukoliv sexuální orientaci).

Nebinarita

Nebinární lidé jsou takoví lidé, kteří nezapadají vůbec či úplně do kategorie muž ani žena. Patří sem lidé s fluidním genderem (tzn. měnící se genderovou identitou v průběhu života), lidé s více gendery najednou, lidé s genderem, který není ani mužský, ani ženský, nebo lidé, kteří žádný gender vůbec nemají.

Někteří nebinární osoby se za trans lidi považují, jiní nikoliv. Souvisí to s mnoha věcmi: Někteří se částečně shodují právě s genderem, který jim byl určen po narození, a proto z respektu k lidem, kteří se s ním vůbec neztotožňují, se mezi transgender osoby neřadí. Jiní nebinární lidé se naopak za trans považují.

Intersex lidé

Stává se, že bývají zaměňováni nebinární a intersex lidé (tzn. lidé, jejichž pohlavní znaky nejsou čistě ženské ani čistě mužské). Byť existují osoby, které jsou jak intersex, tak nebinární, drtivá většina intersex lidí je genderově binárních a naopak.

Stejně tak není každý každý trans člověk nutně nebinární – ba naopak, nebinární lidé tvoří v trans komunitě menšinu. Většina trans lidí se tedy identifikuje jako muž, nebo žena.