Pro média

Kontakty na odbornice*odborníky

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM

MUDr. Petra Vrzáčková je sexuoložka a gynekoložka věnující se péči o trans a nebinární lidi v tranzici, pracuje taktéž s partnery a partnerkami trans lidí. Je jednou z mála sexuologů/sexuoložek v ČR věnující se nebinárním lidem. V roce 2012 úspěšné zakončila po studiu v Oxfordu, Lyonu a Portu mezinárodní zkoušku z oboru sexuální medicína.

Mgr. Jiří Procházka

Mgr. Jiří Procházka je poradenský psycholog, terapeut a vztahový poradce, který je jedním z nejvíce zkušených poskytovatelů péče transgender lidem u nás, ve své práci se věnuje genderové, sexuální a vztahové diverzitě a vychází z humanistických a feministických předpokladů

Kontaktní email pro novináře

info@jsmetransparent.cz

Prof. Petr Weiss na tiskové konferenci použil dehonestující fotografie trans žen.

Téma transgender, nebinárních a intersex lidí je v poslední době v médiích hodně probíráno. Ne vždy se ale o něm Na oficiální tiskové konferenci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) použil prof. Petr Weiss velmi nevhodné doprovodné snímky ke své prezetaci. Spolek Transparent se distancuje od zastaralých názorů a postupů pana profesora, který sám sebe označuje za odborníka na transgender téma.

Otevřený dopis zde

Jak o nás psát s respektem?

Téma transgender, nebinárních a intersex lidí je v poslední době v médiích hodně probíráno. Ne vždy se ale o něm píše bez předsudků či stereotypů. Je samozřejmě jasné, že to bývá z neznalosti, avšak i přes dobrý záměr často vznikne text zavádějící nebo se špatným dopadem na mínění veřejnosti o trans lidech.

Následující přehled slovíček a klišé vám pomůže se zorientovat v tematice a psát o transgender a nebinárních lidech s respektem. K tomu je dobré mít na paměti ještě tyto věci:

  1. Transgender a nebinární lidé jsou lidé jako ostatní a dokáží o sobě mluvit. Jako je dobrým zvykem nepsat o mnoha jiných skupinách ve stylu “o nás bez nás”, mělo by být stejně tak pravidlem, aby se k transgender a nebinární tematice vyjadřovali*y ti*y, kterých se to týká, nikoliv pouze jejich rodiče, sexuologové*žky atd. (Dokonce existují transgender a nebinární lidé, kteří jsou sami*y rodiči či odborníky a odbornicemi!)
  2. Transgender a nebinární lidé nejsou stejní. Různí transgender a nebinární lidé mohou mít různé názory na stejné věci, stejně tak mohou prožívat svou transgender a nebinární identitu různými způsoby. Pokud například získáte osobní vyjádření jedné transgender či nebinární osoby ohledně nějakého problému, bude to pouze vyjádření její, nikoliv všech transgender či nebinárních lidí na světě.
  3. Transgender a nebinární lidé nejsou jen transgender a nebinární lidé. Všichni lidé na světě žijí s několika identami: mají například nějaké vzdělání, povolání, koníček, bydliště, národnost, rodinné vazby apod. Všechny tyto věci tvoří součást našeho já. Ne vždy je nutné u transgender a nebinární osoby zdůrazňovat, že je transgender či nebinární. Na druhou stranu, i když může být pro příběh důležité zmínit, že dotyčný člověk je transgender či nebinární, je důležité ho*ji nebrat pouze jako “zploštělou” osobu, na které je zajímavá akorát transgender či nebinární identita.

Slovníček pojmů

Následující pojmy vám pomůžou nejen zorientovat se v tématu, ale také se vyhnout jeho bulvarizaci. Jsou vybrány s ohledem na praktické použití i osobní rozměr trans příběhů.

agender – Přívlastek označující člověka, který nemá žádný rod (gender). Jedná se o podmnožinu genderově nebinárních lidí.

cisgender, cis – Přívlastek označující lidi, jejichž identita se shoduje s pohlavím, které jim bylo určeno po narození (opak termínu trans a transgender).

intersex – Zastřešující označení pro lidi, jejichž pohlavní znaky (genitálie, gonády, hladiny hormonů, chromozomy) nejsou ani typicky mužské, ani ženské. Zahrnuje řadu netypických pohlavních variací. Být trans a intersex není to samé!

misgendering – Oslovit trans osobu rodem nebo použít zájmena, který používala před tranzicí a který neodpovídá jejímu genderu.

nebinarita – Zastřešující označení pro ty trans lidi, jejichž genderová identita není ani striktně mužská, ani ženská. Ačkoli se mnozí identifikují obecně jako nebinární, někteří mají potřebu svou identitu blíže specifikovat. Nejčastěji se tak lze v tomto směru setkat s pojmy agender (necítí příslušnost k žádnému genderu) nebo genderově fluidní (člověk s proměnlivou příslušností k tomu nebo tamtomu genderu). Někteří používají standardně buď mužský (on), nebo ženský (ona) rod, někteří je střídají. Další užívají střední rod (ono), plurál (oni) nebo alternativní nebinární rody (one).

pohlaví (sex) – Přibližná biologická kategorie, na základě které jsou lidé tradičně (v české společnosti) děleni po narození. Spadá sem dělení podle primárních a sekundárních pohlavních znaků a chromozomů.

rod (gender) – Rodová identita člověka, nezávislá na přisouzeném pohlaví a sexuální orientaci. Zjednodušeně řečeno, je to způsob, jakým se člověk prezentuje mezi ostatními a za koho se považuje. 

transgender, trans, trans* lidé – Přívlastek trans (transgender), psáno odděleně, označuje člověka, jehož identita se neshoduje s pohlavím, které jim bylo po narození přiřazeno na základě pohlavních orgánů. Hvězdičkou se označuje široké spektrum identit a respekt k různým genderovým projevům.

trans žena, trans muž, trans nebinární osoba – Pojmy, které lze použít, když mluvíme o něčí trans zkušenost. Označení muž, žena apod. používáme podle toho, s jakým rodem (genderem) se daná osoba ztotožňuje.

tranzice – Proces, během kterého trans lidé začínají žít pod svým skutečným genderem. Tranzice může mít formu úřední (změna občanky), sociální (změna používaného jména, oblečení, účesu či gramatického rodu, aby více odpovídalo genderovým rolím) a/nebo lékařskou (operace, hormony).

Čemu se vyhnout

Existují samozřejmě častá klišé, která doporučit nelze. Transgender lidé je občas sami používají, když o sobě hovoří, ale článek psaný z pozice člověka zvenčí by se jich měl vyvarovat.

transsexuál(ka), transsexualita – Zastaralé pojmy, jsou zavádějící a příliš medicínské, pletou sexualitu s genderem. Být trans není o sexualitě, ale genderu.Vhodnějším výrazem je „transgender muž/žena/ osoba/lidé“ atd.

narozen(a) ve špatném těle – Zavádějící formulace, která dělá z trans člověka kuriózní medicínský případ. Ačkoliv existují transgender a nebinární lidé, kteří mají ke svému tělu odpor, jsou i tací, kteří ho přijímají.

deadnaming – Neoslovujte trans* osobu jménem, které používala před tranzicí a se kterým už se nadále neidentifikuje. Používejte vždy aktuální jméno, pod kterým trans* osoba vystupuje.

byl muž a teď je žena (nebo naopak) – Tranzice není změna rodu, je to přizpůsobení se vašemu skutečnému rodu. Výjimkou mohou být v tomto ohledu genderově fluidní lidé, nicméně je vždy důležité se zeptat dotyčných, zdali s takovou frází souhlasí.

změna pohlaví – Další termín, který přežívá v medicínském kontextu a redukuje téma na tělesnou proměnu. Ne každý člověk podstoupí změnu pohlavních orgánu či hormonální terapii.

porucha, diagnóza apod. – S těmito pojmy se pořád setkáte, ale bohužel dělají z genderové identity klinický problém a odvádí pozornost od jeho hlavní roviny.

zdůrazňování vzhledu – Psaním o nalakovaných nehtech, krásných vlasech, případně o svalech, vousech atd. autor vlastně hodnotí, jak dobře hraje daná osoba stereotypní roli ženy nebo muže.

zdůrazňování chirurgických a dalších lékařských zásahů – Příliš senzacechtivé. Téma je prezentováno jako něco bizarního nebo exotického a zároveň jsou otázky na vzhled příliš osobní. (Existují transgender a nebinární lidé, kteří se o těchto věcech otevřeně a ochotně baví, nemělo by to být ovšem bráno jako samozřejmost.)

Záznam workshopu: Transparentní čeština

Jak správně psát o trans* lidech? Jak se vyjadřují nebinární lidé? Proč se opouští od termínu „transsexualita“ a na co si dát pozor? To se dozvíte v záznamu workshopu z QFF Mezipatra.