Pro média

Jak o nás psát s respektem?

Téma transgender, nebinárních a intersex lidí je v poslední době v médiích hodně probíráno. Ne vždy se ale o něm píše bez předsudků či stereotypů. Je samozřejmě jasné, že to bývá z neznalosti, avšak i přes dobrý záměr často vznikne text zavádějící nebo se špatným dopadem na mínění veřejnosti o trans lidech.

Následující přehled slovíček a klišé vám pomůže se zorientovat v tematice a psát o transgender a nebinárních lidech s respektem. K tomu je dobré mít na paměti ještě tyto věci:

  1. Transgender a nebinární lidé jsou lidé jako ostatní a dokáží o sobě mluvit. Jako je dobrým zvykem nepsat o mnoha jiných skupinách ve stylu “o nás bez nás”, mělo by být stejně tak pravidlem, aby se k transgender a nebinární tematice vyjadřovali*y ti*y, kterých se to týká, nikoliv pouze jejich rodiče, sexuologové*žky atd. (Dokonce existují transgender a nebinární lidé, kteří jsou sami*y rodiči či odborníky a odbornicemi!)
  2. Transgender a nebinární lidé nejsou stejní. Různí transgender a nebinární lidé mohou mít různé názory na stejné věci, stejně tak mohou prožívat svou transgender a nebinární identitu různými způsoby. Pokud například získáte osobní vyjádření jedné transgender či nebinární osoby ohledně nějakého problému, bude to pouze vyjádření její, nikoliv všech transgender či nebinárních lidí na světě.
  3. Transgender a nebinární lidé nejsou jen transgender a nebinární lidé. Všichni lidé na světě žijí s několika identami: mají například nějaké vzdělání, povolání, koníček, bydliště, národnost, rodinné vazby apod. Všechny tyto věci tvoří součást našeho já. Ne vždy je nutné u transgender a nebinární osoby zdůrazňovat, že je transgender či nebinární. Na druhou stranu, i když může být pro příběh důležité zmínit, že dotyčný člověk je transgender či nebinární, je důležité ho*ji nebrat pouze jako “zploštělou” osobu, na které je zajímavá akorát transgender či nebinární identita.

Slovníček pojmů

Následující pojmy vám pomůžou nejen zorientovat se v tématu, ale také se vyhnout jeho bulvarizaci. Jsou vybrány s ohledem na praktické použití i osobní rozměr trans příběhů.

agender – Přívlastek označující člověka, který nemá žádný rod (gender). Jedná se o podmnožinu genderově nebinárních lidí.

cisgender, cis – Přívlastek označující člověka, jehož rod se shoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními (např. byl při narození označen za muže, vychován jako muž a cítí se být mužem).

(genderově) nebinární – Člověk, který nezapadá, ať již zcela, nebo úplně, do kategorií žena ani muž. Může se jedna o lidi genderově fluidní, pangenderové, bez genderu atd.

(genderově) nekonformní – Člověk, jehož genderová prezentace neodpovídá jeho genderové identitě. Takoví lidé se nemusejí považovat za transgender.

genderově fluidní – Člověk, který v průběhu života přirozeně mění svou genderovou identitu. Jedná se o podmnožinu genderově nebinárních lidí.

intersex – Přívlastek označující člověka, jehož primární nebo sekundární pohlavní znaky či chromozomy nespadají přesně do kategorií žena ani muž. Může se jednat např. o lidi s varlaty i vaječníky, osoby s chromozomy XXY atd.

misgendering – Označování lidí nesprávným rodem (může jít o důsledek omylu, lhostejnosti, nebo záměrné snahy urazit).

pohlaví – Přibližná biologická kategorie, na základě které jsou lidé tradičně (v české společnosti) děleni po narození. Spadá sem dělení podle primární a sekundárních pohlavních znaků a chromozomů.

rod (gender) – Rodová identita člověka, nezávislá na přisouzeném pohlaví a sexuální orientaci. Zjednodušeně řečeno, je to způsob, jakým se člověk prezentuje mezi ostatními a za koho se považuje. 

transgender, trans, trans* lidé – Přívlastek trans (transgender), psáno odděleně, označuje člověka, jehož rod se neshoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními. Hvězdičkou se označuje široké spektrum identit a respekt k různým genderovým projevům.

trans žena, trans muž, trans nebinární osoba – Pojmy, které lze použít, když mluvíme o něčí trans zkušenost. Označení muž, žena apod. používáme podle toho, s jakým rodem (genderem) se daná osoba ztotožňuje.

tranzice – Přechod k životu v souladu s naším skutečným rodem (může a nemusí zahrnovat např. změnu jména, osobních zájmen, vzhledu atd.).

Čemu se vyhnout

Existují samozřejmě častá klišé, která doporučit nelze. Transgender lidé je občas sami používají, když o sobě hovoří, ale článek psaný z pozice člověka zvenčí by se jich měl vyvarovat.

transsexuál(ka), transsexualita – Termíny, od kterých se pomalu upouští, dodnes používané v kontextu diagnózy. Budí mylný dojem souvislosti se sexualitou. Vhodnějším výrazem je „transgender muž/žena/ osoba/lidé“ atd.

narozen(a) ve špatném těle – Zavádějící formulace, která dělá z trans člověka kuriózní medicínský případ. Ačkoliv existují transgender a nebinární lidé, kteří mají ke svému tělu odpor, jsou i tací, kteří ho přijímají.

byl muž a teď je žena (nebo naopak) – Tranzice není změna rodu, je to přizpůsobení se vašemu skutečnému rodu. Výjimkou mohou být v tomto ohledu genderově fluidní lidé, nicméně je vždy důležité se zeptat dotyčných, zdali s takovou frází souhlasí.

změna pohlaví – Další termín, který přežívá v medicínském kontextu a redukuje téma na tělesnou proměnu. Ne každý člověk podstoupí změnu pohlavních orgánu či hormonální terapii.

porucha, diagnóza apod. – S těmito pojmy se pořád setkáte, ale bohužel dělají z genderové identity klinický problém a odvádí pozornost od jeho hlavní roviny.

zdůrazňování vzhledu – Psaním o nalakovaných nehtech, krásných vlasech, případně o svalech, vousech atd. autor vlastně hodnotí, jak dobře hraje daná osoba stereotypní roli ženy nebo muže.

zdůrazňování chirurgických a dalších lékařských zásahů – Příliš senzacechtivé. Téma je prezentováno jako něco bizarního nebo exotického a zároveň jsou otázky na vzhled příliš osobní. (Existují transgender a nebinární lidé, kteří se o těchto věcech otevřeně a ochotně baví, nemělo by to být ovšem bráno jako samozřejmost.)