Transgender dítě ve škole a jeho duševní zdraví

Osobní pojetí naší identity máme každý jinak jiné a je výsledkem kombinace vrozených a vnějších faktorů prostředí. Genderová role se naproti tomu projevuje v chování a ve vzhledu v dané kultuře. Některé děti již velmi brzy silně pociťují, že jejich pohlaví není takové, jaké jim bylo přiděleno při narození. Ve skutečnosti to není pouze pocit, je to něco, co vědí s jistotou.  

Zahraniční výzkumy uvádí, že přibližně od 0,3 % až 2%  mladých lidí a dospělých se identifikuje jako transgender nebo nebinární. Jedná se o poměrně velkou skupinu lidí, které je třeba respektovat a vytvořit jim bezpečné prostředí nejen ve školách, ale i v komunitním prostředí.

V čem spočívá riziko?

Jakmile dojde k tomu, že je skupina vrstevníků začne vnímat, že jsou jiní jako něčím odlišené, čelí mohou čelit šikaně a sociální izolaci a vyřazení z kolektivu dětí i dospělých. Následkem tohoto nepochopení a neznalosti, dochází k tomu, že jsou mladí lidé více ohroženi duševní nepohodou, stresem, a vážnými psychickými riziky jako je  PTSD, menšinový stres, deprese, úzkosti,  na rozdíl od cisgender vrstevníků.

Naopak transgender mládež s podporující rodinou a jistou citovou vazbu s rodiči, zejména s matkou,  která prošla dobrým procesem tranzice, vykazuje menší problémy v oblasti duševního zdraví. Proto je nutné zajistit, aby se transgender děti zažívali zažívaly pocit bezpečí, ochrany a podpory, které jež potvrzují potvrdí její jejich genderovou identitu. Zároveň je v tomto procesu chrání i  a inklusivnímu inklusivní možnost vyjádření ve školách a školských zařízeních i v dalších kontextech. 

Česká legislativa bohužel neumožňuje lidem do 18 roku věku změnit si úřední pohlaví a tedy i jméno na kýžený tvar v dokladech. Právní a administrativní dokumenty tedy zůstávají beze změny, oslovování a reference k danému dítěti či dospívajícímu ale změnit lze – dle zkušenosti bez problémů (lze uvést v poznámce, na jmenovkách atd.)

Duševní pohoda ve škole 

Transgenderová a genderově odlišná mládež zažívá spíše nepříznivé zkušenosti v  souvislosti se specifickými aspekty genderové identity ve školním prostředí. , Ačkoli byť určité některé konkrétní školy pozitivně reagují na zlepšení duševního zdraví u dětí a mládeže s genderovou odlišností a věnují se rozdílům genderové identity. Tyto Tato deklarované deklarovaná podpory podpora ve školách se odráží ve filozofii celého pojetí dané školy a informovaného a vnímavého přístupu.

Genderová dysforie úzce souvisí s mírou úzkostných a depresivních symptomů a prožití traumatických zážitků ve školním prostředí, pokud nejsou zajištěny konkrétní či jen deklarované systémové podpory a ochrany na úrovni státu. Systémové podpory zdůrazňují význam zlepšování duševního zdraví a podpory ve školách a školských zařízeních, mezi mladými lidmi, pedagogy, rodinami a komunitou. Nezbytné jsou dostupné podpory vzdělávací, psychoterapeutické, psychologické a zdravotní.

Doporučení pro pedagogy

 • V oblasti duševní pohody/spokojenosti je třeba zabezpečit inkluzivní prostředí ve školách a školních institucí všem žákům a studentům bez jakýchkoliv rozdílů. Inkluzivní prostředí ve škole podporující duševní pohodu a spokojenost zohledňuje:  respekt k odlišnostem, objektivní pozitivní referování o LGBTI+ lidech, nepodporovat trans/homofobní poznámky, sledovat, zda nedochází k šikaně, nerespektu, posměchu, nezbytná je orientace na specifické vzdělávací potřeby a duševní zdraví.
 • Vždy se pedagogicky zaměřovat podle individuální potřeb a IVP, senzitivně s respektem komunikovat a umožnit výběr oslovování podle potřeby, nenutit chodit na určité toalety, nabídnout alternativní/neutrální variantu, individuální plán na tělocvik či umožnit preferované aktivity dle IVP. 
 • Destigmatizační přístup v rámci komunikace (vyhnout se stigmatizujícím slovům a výrazům, pozitivní referování o LGBTI lidech, nepodporovat trans/homofobní poznámky)
 • Sledovat, zda nedochází k šikaně, nerespektu, posměchu
 • Orientace na specifické vzdělávací a vývojové potřeby
 • Spolupracovat senzitivně s rodinou a pedagogy (nerozhodovat za dítě)
 • Rodiče mají právo volit lék. péči, ale nemají právo zakazovat respekt k přání a potřebám dítěte
 • Podpořit dítě v jeho situaci, věřte, že se často vyvine pozitivním směrem
 • Oslovovat dítě, jak si přeje (jiné jméno, zájmeno/rod), zeptat se, jak to student*ka vnímá
 • Splést se není problém, vždy je lepší se zeptat, omluvit
 • Kde je to možné použít poznámky, jmenovky, poznámky v systému… respektující preferované jméno a rod
 • Umožnit studentům a studentkám změnit si jméno a pohlaví v právních dokumentech a ve školní dokumentaci 
 • Přidat genderovou identitu a její deklarování do školských dokumentů, MPP – prevence šikany a diskriminace ve škole a školních zařízeních
 • Umožnit transgender studentům zapojit se bezpečně do 
 •  všech různých aktivit a sportů
 • Zajišťovat možnost používání toalet, koupelen a šaten, které odpovídají potvrzenému pohlaví autentickému genderu studenta, aniž by musel zveřejnit svůj transgender status
 • Zavést vzdělávání pro pedagogy na oblast související s genderovou identitou a pohlavím.

Slovníček

 • Transgender, trans, trans* lidé – přívlastek trans (transgender), psáno odděleně, označuje člověka, jehož rod se neshoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními. Hvězdičkou se označuje široké spektrum identit a respekt k různým genderovým projevům. Trans (transgender) osoba – se neshoduje s  pohlavím určeným při narození. 
 • Pohlaví – biologická kategorie, na základě které jsou lidé tradičně děleni po narození na ženy a muže na základě fyzických znaků, nemusí být jednoznačné.
 • Cisgender, cis muž nebo žena – shoduje se s pohlavím určeným při narození (např. byl označen za muže, vychován jako muž a cítí se být mužem).
 • Gender (rod) – pojí se k naší roli ve společnosti, očekáváním a způsobům chování, reflektuje naše niterné prožívání
 • Genderová identita – základní prožívání vlastního já na škále žena až muž, je vyjadřovaná v interakci s ostatními lidmi.
 • Sexuální orientace – popisuje typ osob, ke kterým daný člověk emočně, fyzicky a/nebo romanticky inklinuje.

Co trápí mladé trans lidi?

 • Systém není zaměřený na vývojové aspekty tranzice ve škole 
 • Nemožnost úřední tranzice
 • Nerespekt k identitě
 • Vývoj tělesných znaků
 • Nepochopení rodičů, pedagogů, vrstevníků a strach z nepřijetí
 • Nedostatečný pocit bezpečí, nepříznivá atmosféra ve vrstevnické skupině (šikanování)
 • Romantické vztahy
 • Nejasný smysl života a obavy o budoucnost

Genderová etika pro pedagogy

 • Uvědomuje si rizika transfobie a transnegativity; je si vědom rizik „zvýhodňovaní“ pozice cisgender osob.
 • Uvědomuje si existenci institucionálních a sociálních bariér
 • Dokáže zpracovat rozdíly mezi ním samotným a transgender studentem/studentkou.
 • Uvědomuje si vlastní hodnoty a možnou zaujatost i dopad na klienty s menšinovou genderovou identitou.
 • Rozumí intersekcionalitě v kontextu menšinových identit
 • Používá gendrově respektující  a nestigmatizijící terminologii

Autorka: PhDr. Pavla Doležalová PhD., terapeutka a pedagožka

Další zdroje: Doležalová, P. Heumann, V.; Orlíková, B.; Pavlica, K. et al. (2021). Rozvoj duševní pohody u transgender klientů, Poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup. Národní ústav duševního zdraví, Klecany.